In een maatschappij waar de noden snel veranderen is het noodzakelijk om steeds de vinger aan de pols te houden. Het Huis van het Nederlands zet daarom sterk in op een optimalisering van de afstemming tussen de vraag en het aanbod NT2.

Detecteren van de vraag

Het Huis van het Nederlands brengt de reële vraag zo nauwgezet mogelijk in kaart. Enerzijds baseert het zich op de informatie van de intake, de reële vraag van de kandidaat-cursisten dus. Anderzijds kan het via de bestaande overlegstructuren op lokaal, regionaal en provinciaal niveau de noden en verwachtingen van de partners en andere betrokken organisaties in kaart brengen.

Overzicht van het aanbod

Om kandidaat-cursisten door te verwijzen naar het meest geschikte aanbod verzamelt het Huis van het Nederlands de informatie over het bestaande cursusaanbod NT2 en de oefenkansen Nederlands in de regio.

Afstemming vraag en aanbod

Vervolgens confronteert het Huis van het Nederlands de vraag met het bestaande aanbod. Het detecteert de leemtes en communiceert deze informatie via de overlegstructuren met de partners. Samen met die partners streeft het Huis van het Nederlands naar een NT2-aanbod dat optimaal beantwoordt aan alle vragen en verwachtingen.